Анализ сайта

оптимизация

продвижение

РекламаДоговор продвижение сайта в ТОР-10

Договір № 02-1010

просування інтернет ресурсу

                                   «__________________»

м. Дніпропетровськ                                                                                             20.10.2010 р.

 

ПП ______________________________, що є платником єдиного податку (надалі -"Виконавець"), який діє на підставі Свідоцтва № ____________ (інд.  ____________), з однієї сторони та___________________________________ з іншої сторони,  разом надалі іменовані "Сторони", а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір про просування інтернет-сайту «____________________» (надалі «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом цього договору є надання послуг Виконавцем по просуванню в мережі Інтернет сайту Замовника «_____________» (надалі – „ сайт ”) в обсягах та терміни, вказаних у цьому Договорі.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується організувати комплекс робіт по просуванню Сайту у пошуковій системі Google (надалі – ПС) за запитами, що вказані у Додатку1. Виконавець проводить оптимізацію коду сайту відповідно до обраних пошукових запитів.

2.2. За пошуковими запитами, що вказані у Додатку1 до цього договору, Виконавець зобов’язується вивести Сайт на першу сторінку результатів пошуку ПС, на позиції не нижчі TOP-10  (в російськомовному інтерфейсі без додаткових параметрів пошуку) до кінця третьго місяця дії договору. Якщо деякі позиції є нижчими ніж TOP-10, то інші позиції мають бути аналогічно вищими ніж TOP-10, але середнє значення всіх позицій обов’язково має бути не нижче TOP-10.

2.3. Починаючи з третього місяця дії договору, Виконавець зобов’язується за пошуковими запитами, що вказані у Додатку1 до цього договору, утримувати Сайт в ТОР-10 результатів пошуку ПС не менше ніж 25 календарних днів на місяць (сайт може бути тимчасово відсутній на першій сторінці внаслідок зміни алгоритму ПС, але не більше ніж 5  календарних днів на місяць). У разі тимчасової відсутності сайту в результатах пошуку, починаючи з четвертого місяця дії Договору, Виконавець повинен за свій рахунок розмістити Сайт на першій сторінці результатів пошуку ПС за допомогою контекстної реклами. При просуванні Сайту Виконавець зобов’язується проводити наступні заходи: Контролювати позиції Сайту, оперативно реагувати на будь-які зміни, що відбуваються у цих показниках.

2.4. Слідкувати за діями конкурентів, що направлені на просування їх сайтів, та реагувати на ці дії шляхом встановлення додаткових посилань на Сайт. Щомісячно проводити встановлення нових зовнішніх посилань на Сайт. Наприкінці місяця - надавати Замовнику звіт про позиції сайту.

2.5. Протягом строку дії цього Договору, Замовник зобов’язується не вносити кардинальні зміни до Сайту (зміна структури Сайту, його заголовків тощо) без  попередньої консультації із Виконавцем.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.2. Права Виконавця:

3.3. Обов’язки Замовника:

3.4. Замовник має право:

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, за кожен місяць надання послуг протягом строку дії цього Договору, визначеного у розділі 8 Договору, складає  ­­­­­­­­____________ грн., без ПДВ.

4.2. Замовник зобов’язується сплачувати послуги Виконавця на умовах попередньої оплати 100% (ста відсотків) від місячної вартості послуг на початку місяця.

4.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється у готівковій чи безготівковій формі на підставі виставленого Виконавцем рахунку-фактури шляхом перерахування грошових коштів на поточний  рахунок Виконавця протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня виставлення Виконавцем рахунку-фактури.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. У випадку невиконання пункту 2.3 Договору, Виконавець зобов’язується повернути Замовнику суму оплати послуг в обсязі (A)/n (де (А)/n — вартість послуг, визначена у пункті 4.1 цього Договору, поділена на кількість пошукових запитів, що визначені в Додатку1 до цього Договору) за кожен пошуковий запит, для якого пункт 2.3 не було виконано.

5.3. У випадку невиконання пункту 2.4 Договору, Виконавець зобов’язується повернути Замовнику суму оплати послуг в обсязі A/n (де А/n — вартість послуг, визначена у пункті 4.1 цього Договору, поділена на кількість пошукових запитів, що визначені в Додатку1 до цього Договору) за кожен пошуковий запит, для якого пункт 2.4  не було виконано.

5.4. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення своїх зобов’язань передбачених пп. 2.3.-2.4. у наступних випадках: в разі порушення Замовником пункту 2.6, 3.3.4 або пункту 4.3 Договору. якщо Сайт не функціонує більше 48 годин поспіль

6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. Сторони дійшли згоди, що текст цього Договору, умови договору і Додатків (включаючи інформацію про вартість послуг), будь-яка інформація про Сторону, інформація і відомості які стосуються поточної діяльності та перспективних планів Сторін, що стала відома іншій Стороні внаслідок виконання умов цього Договору, яка не є загальновідомою, є конфіденційною і не може розголошуватись ніяким чином без письмової згоди іншої Сторони. Ця умова діє як під час строку дії Договору так і протягом необмеженого часу після завершення строку дії Договору.

6.2. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягненні до відповідальності у відповідності з діючим законодавством України.

7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. У випадку виникнення суперечок у зв’язку з цим Договором, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

7.2. Якщо Сторони не досягнуть згоди відносно вирішення суперечки, то така суперечка вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє на протязі шести місяців з моменту підписання, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.  

8.2. Цей Договір може бути достроково припинений за взаємною згодою обох Сторін.

8.3 Якщо жодна з Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про бажання припинити дію Договору за 10 календарних днів до дати, вказаної в п.8.1. Договору, Договір вважається автоматично пролонгованим на 6 (шість) календарних місяців на умовах, викладених в Договорі.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань по цьому Договору у випадках, коли мають місце форс-мажорні обставини, такі як: пожежа, повінь, землетрус або інше стихійне лихо, війна, військові дії будь-якого роду, терористичні акти, проголошення урядом України дефолту, будь-якого роду відмова або несправність у роботі обладнання, причина яких знаходиться поза контролем Сторін, перебої та затримки в роботі мережі Інтернет, пов’язані з причинами, які знаходяться поза сферою контролю Сторін, та які сталися не з їх вини, а також інші обставини, які не могли бути передбачені чи відвернуті Сторонами, включаючи прийняття закону та/чи іншого нормативного акту, або акту ненормативного характеру, прийнятого органом державної влади чи місцевого самоврядування, який забороняє чи обмежує будь-яку дію Сторони, передбачену Договором.

9.2. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строки виконання зобов’язань по Договору на період, що дорівнює строку дії форс-мажорних обставин. Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону про форс-мажорні обставини негайно, як тільки їй стало відомо про настання таких обставин

9.3. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну в письмовій формі про всі зміни організаційно-правової форми, адреси, банківських та інших реквізитів.

9.4. Всі зміни, додатки та доповнення до цього Договору мають юридичну силу та є його невід’ємними частками, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

9.5. У випадках не врегульованих цим Договором сторони керуються чинним законодавством України.

9.6. Цей Договір складено в двох примірниках української мовою, по одному примірнику для кожної зі Сторін, при цьому всі примірники мають однакову юридичну силу.

9.7. Замовник зобов'язаний розмістити посилання на головній сторінці свого сайту на сайт виконавця на протязі усього терміну дії цього договору.

ЗАМОВНИК             Підпис    ___________________

ВИКОНАВЕЦЬ          Підпис    ___________________

 

10. АДРЕСИ, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

 

ДОДАТОК №1

ДО ДОГОВОРУ № 02-1010

про просування інтернет-ресурсу

                                     «__________________»

 

       м. Дніпропетровськ                                                                                               20.10.2010 р.

ПП ______________________, що є платником єдиного податку (надалі -"Виконавець"), який діє на підставі Свідоцтва, з однієї сторони та

_________________________________________________________________з іншої сторони,  разом надалі іменовані "Сторони", а кожна окремо «Сторона», уклали цей Додаток №1 до Договору  про просування інтернет-сайту «___________» (надалі «Сайт») про наступне:

 

У відповідності з умовами Договору, Виконавець проводить просування Сайту Замовника з використанням наступних пошукових запитів:

Скачать Догоров продвижение сайта

© 2009-2019

Faktor Group

Inform
 |

Стартовая

|

Сайт визитка

|

Корпоративный сайт

|

Анализ сайта

|

Контакты

|

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

parado.com.ua

networksolutions.com

tc-sovtransavto.ru

vidoz.pp.ua

dtm.dp.ua

dsau.dp.ua

blanket.com.ua

free-webhosts.com

index-design.ru

giga.ua

spool.com.ua

eyeclinic.ru

innovations.biz.ua

medportal.kharkov.ua

um-ekb.ru

ozistyle.com.ua

baikal-web.ru

itech-lab.com.ua

2s2b.ru

razerzone.ru

lestnica-v-dom.com.ua

lubimochka.com

sport-arena.in.ua

trn.ua

sportmaster.ru

karapysik.ru

fiber.com.ua

turofil.com

sitevam.com

flora-dekor.com.ua

drpbk.dp.ua